بازداشت ضربتي 6 تن ازهواداران آقاي كاظميني بروجردي
در عصر روز دوشنبه 17 آبان 1389، نيروهاي اطلاعات و امنيت رژيم، با حمله به منزل چند تن از طرفداران آقاي بروجردي ضمن تفتيش منازل، اقدام به بازداشت غير قانوني آنها كرده و مدارك و وسايل شخصي ايشان از جمله اسناد هويت، كامپيوتر هاي شخصي و مقاديري وجه نقد را   بردند.  اسامي بازداشت شدگان تا اين لحظه به قرار زير است:
آقاي محمد رضا صادقي، خانم ها مريم عظيمي، طيبه حسيني، فروغ همت يار، نرگس غفارزاده و رويا عراقي
نامبردگان پيش از اين بعضا بيش از 4 بار بازداشت شده و هر بار به قيد وثيقه و پس از سپري كردن دوره هاي طولاني حبس انفرادي و يا زندان آزاد شده بودند و همواره تحت نظر قرار داشتند. يادآوري مي شود اين افراد از انديشه هاي آقاي كاظميني بروجردي در ارتباط با جدايي دين از حكومت جانبداري كرده و در تجمعات اعتراض آميز مهرماه 1385 كه با سركوب و دستگيري ايشان همراه بود نيز بازداشت شده بودند.