شبکهء سکولارهای سبز
 برنامهء «در پيشگاه فرهنگ» در تلويزيون انديشه
به گزارشی در مورد شبکهء سکولارهای سبز توسط آقای نوری علا توجه فرمایید
http://www.puyeshgaraan.com/AndisheTV/2010/Pishgaah-V15-P2-Nooriala-Green-Seculars-Network.htm