جوان دیگری به دست رژیم خونخوار
 حاکم در ایران کشته شد
هرگز از مرگ نهراسیدم   هراس من همه مردن در سرزمینی است که در آن مزد گورکن از جان آدمی بیشتر باشد
حسین خضری عزیز صبح امروز اعدام شد
وای بر ما اگر بخواهیم از فرصتهایی که داریم به راحتی بگذریم و ادامه دهنده راه او و تمامی آزادیخواهان نباشیم
از خون جوانان وطن لاله دمیده ذث
بر همه شما عزیزان تسلیت باد این غم بزرگ
آزرم