آخرین گفته های شهید راه آزادی
 زهرا بهرامی ( کردیه بانو ) که بدست رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی کشته شد
یاد او گرامی باد روحش شاد