منصور اسانلو عزیز آزادیت مبارک
Active Imageشهادت مظلومانه هاله سحابی موجب ترس حکومت شد و برای جلوگیری از اعتراضات مردم منصور این قهرمان عشق و مقاومت را آزاد کرد. قوه قضائیه نامحترم دلیل این اقدام شما را میدانیم و آگاهیم اما بهرحال خوشحالیم از آزادی منصور و این خبر خوب را به منصور زجردیده و همسرعزیزش پروانه و مادر شیر زنش تبریک می گویم . شرم بر این جنایتکاران حکومت اسلامی
 ویکتوریا آزاد