گزارشاتی از خیزش مردم در آذربایجان

مردم تبریز آنهایی که ایستادید نگاه میکنید بی‌ غیرتید

http://www.youtube.com/watch?v=p94BTASpAKU

مقاومت يک زن درمقابل مزدوران حکومتی در ارومیه

http://www.youtube.com/watch?v=LXEEE37f8-4

دستگیره‌ مردم توسط مزدوران حکومتی در تبریز ۱۲ شهریور
 

حرکت مزدوران خامنه‌ای به طرف استانداری ارومیه شهریور


تظاهرات جوانان در خیابان خیام . اورمیه .۱۲ شهریور


حمله وحشیانه مزدوران حکومتی به مردم در تبریز


درگیری شدید و تظاهرات امروز در تبریز ۱۲ شهریور


اولین فیلم از تظاهرات ۱۲ شهریور از تبریز