دعوت امریکا از جامعه جهانی

دعوت آمریکا از جامعه جهانی برای دفاع از حقوق مردم ایران

http://www.melli.org/1390/07/27/دعوت-آمریکا-از-جامعه-جهانی-برای-دفاع-از/