نتايج انتخابات داخلی شبکه ـ 12 دسامبر 2011

انتخابات شبکه در سه روز چهارشنبه، پنج شنبه و جمعه، 7 و 8 و 9 دسامبر، با شرکت 13 داوطلب برای عضويت در شورای هماهنگی و سه داوطلب برای عضويت در هيئت بازرسان شبکه انجام شد و نتايج آن پس از رسيدگی بازرسان شبکه در روز يکشنبه 11 دسامبر در شورای هماهنگ تصويب شده و اکنون به صوت زير اعلام می گردد:

به اين ترتيب خانم ها فرحناز عمادی و ويکتوريا آزاد و آقايان آرام حسامی، آرمان نجم، رضا حسين بر، فرخ زندی، مسعود نقره کار و اسماعيل نوری علا بعنوان اعضاء شورای هماهنگی و آقايان کامبيز باسطوت و مهدی ذوالفقاری بعنوان اعضاء علی البدل شورا و آقای تقی آل رضا و خانم نسترن عليی بعنوان اعضاء هيئت بازرسان و آقای مهدی رضائی تازيک بعنوان عضو علی البدل هيئت مزبور انتخاب شدند.