اعلاميه در مورد شکايت عليه علی خامنه ای
شبکه سکولارهای سبز ايران برای آزادی و دموکراسی اعلام می دارد که از شکايت آقای رضا پهلوی عليه آقای علی خامنه ای، رهبر حکومت اسلامی مسلط بر ايران و کسی که مسئوول اصلی جنايات صورت گرفته عليه بشريت در ايران است، حمايت می کند و آن را در راستای همهء کوشش های قبلی سازمان ها و شخصيت های سياسی نگران عدول از حقوق بشر در ايران می داند.

نقش کليدی آقای علی خامنه ای در انجام جنايات رژيم اسلامی بر کسی پوشيده نيست و اثبات عمليات تبهکارانهء اين شخص در نزد جهانيان بر عهدهء فرد فرد ما ايرانيان نشسته در غربت است. در اين راستا، وجود ايرانيان سرشناسی چون آقای پهلوی، که بيش از اغلب هموطنان شان به رسانه ها و مراجع بين المللی دسترسی دارند، می تواند در رساندن صدای مردم ستمديدهء ما بگوش افکار عمومی جهانيان سخت مفيد باشد.

اما هدف گرفتن آقای علی خامنه ای تنها بايد همچون قدمی اساسی در راستای تغيير کامل رژيم، انحلال حکومت اسلامی و لغو قانون اساسی ضد بشر آن باشد و نمی تواند بخودی خود اپوزيسيون سکولار ـ دموکرات و انحلال طلب را به اهداف بزرگ خود، که رهائی و آزادی کامل هموطنانمان باشند، رهنمون گردد؛ چرا که اين نکته بديهی است که حکومت اسلامی می تواند بدون ولی فقيه هم به عمر نکبت بار خود ادامه داده و پرداختن صرف به خامنه ای و فراموش کردن موانع عديدهء ديگری که در سر راه مبارزان قرار دارد ممکن است مآلاً به توفيق جناح ديگری از همين رژيم بيانجامد.

همچنين بايد توجه کرد که اهميت اين شکايت در خود آن و تأثيرش در افکار عمومی جهانيان است و نه در مراجعی که مورد خطاب آن قرار می گيرند. در نتيجه، توجه به اين شکايت و يا بی اعتنائی به آن در آينده، نبايد از اهميت آن کاسته و يا موجب شود که حکومت اسلامی و نيز کشورهائی که فکر حمله به ايران را در سر می پرورانند بتوانند از نتيجهء محتمل کار سوء استفاده کنند.

البته، از نظر شبکهء سکولارهای سبز، راه حل نهائی ما در اتحاد نيروهای سکولار ـ دموکرات انحلال طلب خارج کشور و تشکيل شورا و کنگره ای راهبردی برای منسجم ساختن مبارزات و، از طريق برقراری ارتباط با مبارزان داخل کشور، ايجاد يک آلترناتيو کارا و سنجيده در برابر حکومتی است که سه دهه را بدون داشتن همآوردی مستقل و قوی تر از خود از سر گذرانده و ميهن ما را دچار انواع تباهی ها ساخته است.

شورای هماهنگی شبکهء سکولارهای سبز ايران برای آزادی و دموکراسی

4 دی ماه 1390