11اسفند1389
جناب آقاي بان كي مون
دبيركل سازمان ملل متحد
رونوشت : بارونس کاترین اشتون نماینده اتحادیه اروپا در سیاست خارجی وامنیت
عالیجناب
بیگمان اطلاع دارید که دو شخصیت بنام اپوزیسیون ایران آقایان موسوی وکروبی با همسرانشان پس از تحمل مزاحمتهای غیرقانونی فراوان بدون هیچ مجوز قانونی توسط ماموران دولتی حصر و یا دستگیر وزندانی شده اند.اعتراضات آقایان موسوی و کرروبی برعلیه تقلب در انتخابات خردادماه 1389 کاملا در محدوده قوانین جمهوری اسلامی بوده و ایشان همیشه بر وفاداری خود به انقلاب و ارزشهای اسلامی تاکید داشته اند.
اکثریت اپوزیسیون معترض ایران خواهان برقراری دمکراسی واجرای بی چون وچرای حقوق بشر میباشند و شخصیتهای مبارزی چون وکیل دادگستری خانم ستوده ، آقایان زعیم ، تبرزدی ، مومنی وصدها آزایخواه دیگر مدتهای مدیدی استکه در شرایط غیرانسانی در سخت ترین شرایط زندانی حکومت جمهوری اسلامی هستند.
جناب دبیرکل
بیشک بارها بشما از سرکوب و کشتار وحشیانه آزادیخواهان ونقض عریان حقوق بشر از طرف مزدوروان وحاکمان جمهوری اسلامی ایران بنام الله اطلاع رسانی شده است.
رهبری حکومت ایران گمان دارد که با گرفتارکردن آقایان موسوی وکرروبی که آنها را "سران فتنه " مینامد، میتواند به اعتراضات و مطالبات مردم خط بطلان بکشد و جهانیان را با این خبر که" فتنه گری تمام شد" فریب داده و با سرکوب مردم نوید "نظم وامنیت" دهد.
عالیجناب
بشما اطمینان میدهیم که صدای اعتراض گسترده ملت ایران برعلیه استبداد تازمان برقراری حکومتی مردمسالار وسکولارکه عضوی وفادار به مقررات صلح آمیز جامعه بشری باشد، خاموش نخواهد شد.
ما همچنین از هموندان خود درخواست کرده ایم تا در کشورهای آزاد جهان با نمایندگان ملتها و سازمانهای حقوق بشری برای آزادی آقایان موسوی وکرروبی وهمسرانشان بکوشند.
جناب آقای دبیر کل
با توجه باختیارات وقدرت شما، خواهشمندیم برای آزادی آقایان موسوی وکروبی و همسرانشان اقدام فرمائید


با احترامات فائقه
شورای
همبستگی برای دموکراسی وحقوق بشر در ایران

 

http://www.hambastegi-iran.org

 

 

Mr. Ban Ki-Moon Secretary-General
United Nations Headquarters
S-3800 New York, New York 10017 USA
CC. Baroness Catherine Ashton, High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy, and Vice-President of the European Commission Brussels, Belgium

Honorable Mr. General Secretary,

 

As you have probably already learned, two well-known personalities of the Iranianopposition, Mr. Moussavi and Mr. Karroubi, along with their wives, have been arrested by the rulers in Iran after a long ordeal. Since the elections in June 2009, they have protested with the masses against election fraud.

In contrast to the largest part of the Iranian opposition, these gentlemen have been demanding only changes within the limits of Islamic law and have stressed again and again their loyalty to the revolution and to Islamic values. This stands in contrast to Mrs. Nasrin Setudeh, Tabarzadi, Zaim, Moemeni and many others who have already sat in prison for a long time under inhuman conditions. They have stood up for democratic values and for human rights in accordance with the UN Charter.

Honorable Mr. General Secretary,

You have often been informed about the most brutal violations of human rights, executions, and arrests in Iran, carried out in the name of God.

With the arrest of Mousavi and Karroubi, the Iranian leadership is hoping to break up the mass protests and to delude world public opinion by saying that it was only a pair of schemers and that with their arrest, law and order have been restored.

Your Excellency,
We assure you that the mass protests will continue until a democratic, secular state is established in Iran, one that will make a great contribution to the community of nations and to world peace.

Our members worldwide have been called upon to contact national representatives and human rights organizations in order to demand freedom for Mr. Karroubi, Mr. Moussavi and their wives.

Honorable Mr. General Secretary,
We ask you to use your good offices to seek the release of Mr. Karrobi, Mr. Moussavi and their wives.

Yours faithfully
Executive Board of
Solidarity for Democracy and Human Rights in Iran
02.03.2011