بنام سعادت ملت ایران و با درود به جانباختگان راه آزادی
در مسلخ عشق جزء نکو را نکشند روبه صفتان زشت خو را نکشند
گر عاشق رفتنی ز مردن مهراس مردار بود هر آنکه او را نکشند

از دست دادن دوستی همچون امیر حشمت ساران برای من بسیار سنگین و کمرشکن بود ساران جدی مبارزه می کرد ، هیچگاه با استبداد مذهبی تساهل تسامح به خرج نمی داد و در امر مبارزه نیز همیشه پیش قراول هر زمان بود.
از دست دادند این مبارز را و آزادیخواه ایرانی را به همۀ آزاد مردان و آزاد زنان جهان تسلیت عرض می کنم .
پایدار وطن همیشه ،
بهروز جاوید طهرانی
از بازماندگان حادثه 18 تیر 1378
زندان رجائی شهر کرج
17 اسفند 1387

انتشار :
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران