سازمان جوانان حزب سوسیال دموکرات طی بیانیه ای در تارنمای خود خواستار ازادی زندانیان سیاسی در ایران شد

ssu