دانشجویان مدافع حقوق بشر کردستان:
شمار زیادی از زندانیان سیاسی کرد در زندان ماکو امروز وارد هفتمین روز از اعتصاب غذای دسته‌ جمعی خود شده‌اند.
کثیری از زندانی سیاسی کرد در زندان ماکو در اعتراض به‌ وضعیت وخیم زندان،عدم رعایت موازین قانونی در جریان دادرسی،تبعیض روا داشته‌ شده‌ بر علیه‌ زندانیان کرد،صدور احکام سنگین و نابرخورداری زندانیان این زندان از حقوق قانونی خود همچون مرخصی و مداوا،از روز یکشنبه‌ی گذشته دست به‌ اعتصاب غذای دست جمعی زده‌اند.
شرایط بسیار سخت این زندان در حالی ادامه‌ دارد که‌ هفته‌ی پیش اعلام شد دو تن از اعضای یکی از احزاب اپوزسیون کرد به‌ نامهای “رمضان احمد” و “فرهاد چالش” در این زندان محکوم به‌ اعدام شده‌اند.
اقدام این زندانیان در دست زدن به‌ اعتصاب غذا امروز در حالی وارد هفتمین روز خود شد که‌ شرایط حاکم بر زندان ماکو تاکنون امکان اطلاع رسانی در ارتباط با آن را بسیار سخت ساخته‌ بود اما با این حال اسامی شماری از آنان که‌ در اعتصاب غذا به‌ سر میبرند از قرار ذیل است:
1-رستم ارکیا ، فرزند رحیم ،اعدام به اتهام محاربه
2- رمضان احمد ،اعدام به‌ اتهام محاربه‌
3-فرهاد چالش،اعدام به‌ اتهام محاربه‌
4- سعید آغوز، دارای سه‌ حکم جداگانه‌ی زندان: 15 سال 10 سال 1 سال
5- اسعد آهنامه
6- ابراهیم اقبالی
7- حسین آمیق
8- نبی تقلیدی
9- حمید تیموروش
10- خالف حاجی
11- حسن چیلان ، فرزند حاجی علی ، دارای سه‌ حکم جداگانه‌ی زندان: 10 سال و 4 سال و 15 سال
12- اردشیر دلایی میلان
13- علی رسولی
14- سعید راصقی
15- ابراهیم فرمند
16- سعید عمر پور ،فرزند ابراهیم ، 4 سال
17- محمد عمرپور، فرزند ابراهیم ، دارای دوحکم جداگانه‌ی زندان: 15 سال و 4 سال
18- عبدالله عمرپور ، 13 سال و 6 سال
19- حسین مرویی میلان
20- عادل محمد نژاد
21- حسن طالعی ، فرزند حاجی علی
22-ابراهیم دادگستر جنی کانلو 60 ساله‌
وضعیت جسمانی شماری از این افراد وخامت بار گزارش شده‌ است و نیاز مبرم به‌ اقدامات پزشکی دارند.
گفتنی است که‌ اعتصاب غذای این زندانیان کرد ،دومین اعتصاب بزرگی است که‌ امسال در زندانهای مختلف رخ داده‌ است،در جریان اعتصاب غذای زندانیان سیاسی و مدنی کرد بیش از 80 زندانی در 8 زندان مختلف اقدام به‌ اعتصاب غذای طولانی مدتی به‌ مدت 47 روز نمودند .شماری از زندانیان ماکو نیز از 26 شهریور با اعلام اعتصاب غذا در آن شرکت جسته‌ بودند.