بنابه گزارشات رسیده از مشهد ،آقای علی عبادی 60 ساله از زندانیان سیاسی دهۀ 60 با یورش مامورین وزارت اطلاعات همراه با فرزندش دستگیر و به نقطه نامعلومی انتقال داده شدند.
در حدود 2 هفته پیش مامورین وزارت اطلاعات با یورش وحشیانه به منزل آقای علی عبادی در شهر مشهد از زندانیان سیاسی دهۀ 60 او و فرزندش را مورد ضرب وشتم و اهانت قرار دادند و سپس وی را دستگیر و به نقطه نامعلومی منتقل کردند . مامورین وزارت اطلاعات در این یورش منزل آنها را مورد بازرسی قرار دادند و این بازرسیها به صورت وحشیانه صورت گرفت .این بازرسیها باعث تخریب مقدار زیادی از وسائل منزل آنها گردید.بازجویان همچنین آلبومهای عکس خانوادگی ،کتاب ها ،کامپیوتر ،سی دی و سایر وسائل را با خود بردند.
از زمان دستگیری تا به حال از وضعیت و شرایط آنها هیچ خبری در دست نیست و همچنین محل بازداشت آنها نامشخص می باشد.
خانواده عبادی از زمان دستگیری عزیزانشان تا به حال بارها به اداره اطلاعات و دادگاه انقلاب مراجعه کردند و خواستار مطلع شدن از وضعیت عزیزانشان شدند ولی آنها از دادن جواب مشخص در این مورد تا به حال خوداری کرده اند.
در ماههای اخیر یورش به منازل و دستگیری زندانیان سیاسی سابق و بخصوص به منازل هوادران و خانواده های سازمان مجاهدین خلق ایران به نحو بی سابقه ای افزایش یافته و تا به حال تعداد زیادی از آنها دستگیر و به نقاط نامعلومی منتقل شدند و یا در زندانهای مختلف بسر می برند . گزارشات از شهرهای تهران،کرج،سمنان،مشهد،همدان، اصفهان و از شهرهای مختلف حاکی از این دستگیریها است. دستگیرشدگان در سنین مختلف می باشند و از مردان مسن و زنان خانه دار تا دختران و پسران جوان می باشند. اکثر دستگیریها بدلیل بودن عزیزان و بستگان آنها در قرارگاه اشرف صورت گرفته و به صورت گروگان گرفته شدند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،یورش وحشیانه به منازل ،ضرب وشتم و اهانت ،دستگیری و انتقال به نقاط نامعلوم و بی اطلاع نگه داشتن خانواده ها از وضعیت عزیزانشان را محکوم می کند، و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر سازمانهای حقوق بشری خواستار اقدامات فوری و عملی برای پایان دادن به دستگیریها در ایران است.
فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران
08 اردیبهشت 1388 برابر با 28 آپریل 2009