زنان آذرمهر کردستان:روناک صفازاده‌ عضو زندانی انجمن زنان آذرمهر کردستان و فعال کمپین یک ملیون امضا به‌ دادگاه احضار و به‌ اتهام مشارکت در اعتصاب غذای زندانیان کرد تفهیم اتهام شد.
احضار روناک صفازاده‌ به‌ دادگاه که‌ مورد تایید آقای دکتر محمد شریف و خانواده‌ی وی نیز قرار گرفته‌ است،پس از آن صورت می پذیرد که‌ در گزارشات پیشین از تغییر محل زندان هانا عبدی دیگر فعال زن از زندان همدان به‌ مشکین شهر خبر داده‌ شده‌ بود.
گفتنیست که‌ خانم فاطمه‌ گفتاری نیز پس از اتمام اعتصاب به‌ همین اتهام محاکمه‌ گردیده‌ و همچنین دهها زندانی دیگر به‌ اتهام مشارکت در اعتصاب غذای زندانیان سیاسی کرد با اقدامات تنبیهی مواجه‌ شده‌اند که‌ نمونه‌ اخیر آن تغییر مکان 54 زندانی کرد در زندان ماکو بود.در همین راستا برخی از منابع حقوق بشری هفته‌ پیش از آغاز دوباره‌ی اعتصاب در این زندان خبر داده‌اند که‌ هنوز اطلاع تازه‌ای از آن در دست نیست.