بنا به گزارشات دریافتی و مستند به بیانییه یی که با امضای زندانیان سیاسی و مدنی کورد انتشار یافته است ، از روز دوشنبه این زندانیان در تمامی زندان های کوردستان وایران اعتصاب غذایی سراسری اعلام داشته اند .
زندانیان سیاسی کورد طی بیانییه ی" خطاب به انسانیت !" برگزیدن اعتصاب غذا را اقدامی برای "بازپس گیری جسممان و فراتر بردنش از " زندان" و پیوند دادن آن با خواست رهایی "وصف نموده اند.آنان هم چنین اظهار داشته اند این اعتصاب غذا را جهت "شرمگین " ساختن حاکمیت ومعطوف ساختن افکار عمومی به شرایط دشوار زندان سازمان داده اند .
یکی از زندانیان سیاسی و مدنی کورد با اشاره به فشارهای زیاده از حد حاکمیت به ویژه بر فعالان سیاسی و مدنی کورد و صدور احکام اعدام 8 تن از این فعالان و همچنین تشدید فشار بر بقیه زندانیان، اهداف این اعتصاب غذا را چنین شرح داده است :
1. اعتراف حاکمیت به هویت سیاسی ومدنی این زندانیان و در پیش گرفتن رفتاری شرافتمندانه با آنان
2. تجدید نظر در اعدام دسته جمعی زندانیان وتوقف فوری اجرای احکام اعدام کلیه زندانیان سیاسی و مدنی
3. پایان دادن به شکنجه ،آزار ورفتارهای غیر انسانی نسبت به کلیه زندانیان
4. به تبعیض میان زندانیان سیاسی و مدنی وهم چنین تبعید آنان پایان داده شود؛و شرایط زندان بهبود یابد
5. زندان های سر اسر ایران بدون هیچ گونه محدودیتی تحت نظارت سازمانهای حقوق بشری داخلی و جهانی قرار گیرد
6. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در جهت تحقق مبانی مسلم حقوق بشر و رعایت اصل انصاف، مورد اصلاحات اساسی قرار گیرد