فعال دانشجوئی آزادیخواه و برابری طلب ، به تمامی آزادیخواهان
سال زندان ، سال شکنجه ، سال اعدام ، سال استبداد عریان فاشیستی حاکمیت سیاه . از 13 آذر به بعد و بازداشت وشکنجه و قرارهای وثیقه سنگین بگویم یا از تابستان 87 و زندانی کردن عابد توانچه و محرومیت از ورود به دانشگاه اصغر قنبری ها . از اواخر شهریور و پروژه ارعاب و سرکوب نهاد سرکوبگر دانشگاه ( کمیته انضباطی ) بگویم یا از موج عظیم بازداشتهای تابستان 87 .
بی شک در یک سال اخیر سنگین ترین هزینه ها و شدیدترین برخوردها با فعالان دانشجوئی و کارگری و زنان و کل جنبش آزادیخواهی و برابری طلبی صورت گرفته ، اما سایر دگر اندیشان نیز از تیغ ظلم وستم حاکمیت استبداد بی نصیب نمانده اند .
نداشتن خوابگاه بیش از 500 نفر از دانشجویان در دانشگاه اصفهان و نصب گیت بر درب ورودی دانشگاه تهران و تنظیم مرامنامه انضباطی برای دانشجویان جدیدالورود به منظور پاسیو کردن آنان ، روندی است که میخواهد دانشگاه ، این قلب تپنده جامعه را به پادگان تبدیل کند ، زهی خیال باطل !
دانشگاه در سالهای اخیر بلندگوی خواستهای توده ای مردم از قبیل : رفاه ، آزادی زنان و دفاع از حقوق طبقه کارگر بوده است و به همین دلیل حاکمیت سیاه استبداد قوی ترین حلقه زنجیر اعتراض اجتماعی در راه مبارزه برای یک دنیای بهتر ، یعنی دانشگاه را نشانه رفته است . اما ادامه زندگی و ساختن دنیایی جدید راهی جز مبارزه و مقاومت و پیشروی برای جنبش دانشجوئی و زنان و کارگران باقی نمیگذارد و این فشارها و سرکوبها چهره سیاه حاکمیت را عریان تر از قبل ساخته و عزم مبارزان راه آزادی و برابری را جزم تر از گذشته میسازد .
محرومیت من از تحصیل به مدت دو نیمسال دیگر ( در مجموع شش نیمسال ) عزم مرا جزم تر از گذشته ساخته است . من مبارزه خود را برای منفعت شخصی آغاز نکرده ام بلکه هدفم کمک به تغییر شرایط موجود در جامعه و احقاق حقوق سایر انسانها در کنار خود بوده است . هزینه وارده به من در کنار هزینه وارد شده بر دانشجویان آزادیخواه برابری طلب بازداشت شده در آذر و دی 86 رنگ میبازد و یک اتفاق ساده از نظر اینجانب محسوب میشود . محرومیت از اتمام تحصیل در مقطع کارشناسی ، کوچکترین خللی در پیگیری آرمان برحقم یعنی تلاش برای ساختن یک دنیای بهتر وارد نمیکند .
امروز با افتخار میگویم من یک دانشجوی آزادیخواه و برابری طلبم و با تمام توان علیه زندانی شدن عابد توانچه و وضعیت نامشخص سایر دانشجویان آزادیخواه برابری طلب که با قرار وثیقه آزاد شده اند ادامه میدهم ، با تمام توان به پایمال شدن حقوق انسانی پذیرفته شدگان فیلترشده کارشناسی ارشد نظیر اصغر قنبری و ... اعتراض میکنم ، با تمام توان به سرگردانی بیش از 500 دانشجوی بدون خوابگاه دانشگاه اصفهان اعتراض میکنم ، با تمام توان به وضعیت اسفناک طبقه کارگر اعتراض میکنم ، با تمام توان به بردگی زن و آپارتاید جنسی در سایه حاکمیت مذهبي موجود اعتراض میکنم و بطور کل سازش ناپذیری خود با وضعیت موجود را اعلام میکنم .

به امید یک دنیای بهتر
زنده باد آزادی و برابری
علیرضا داوودی
30 شهريور ماه 1387