به گزارش خبرنامه اميرکبير در اين تجمع خودجوش که از ظهر امروز آغاز شد بيش از ۱۰ نفر از دانشجويان توسط نيروهای شبه نظامی در داخل دانشگاه زخمی شدند.

اين تجمع سومين تجمع متوالی دانشجويان دانشگاه آزاد در اعتراض به کودتاچيان است. پيش از اين در دو هفته پيش نيز تجمعات اعتراضی مشابهی در اين دانشگاه و در سالروز تولد دو کانديدای معترض به نتايج انتخابات آقايان مير حسين موسوی و مهدی کروبی برگزار شد.

اين تجمع در دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز در حالی صورت گرفت که از صبح امروز به طور محسوسی بر تعداد عوامل انتظامات و حراست دانشکده فنی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز افزوده شده بود و حتی رفت و آمد نيروهای امنيتی خارج از دانشگاه نيز به چشم می خورد. نيروهای بسيجی نيز توسط دو دستگاه اتوبوس با هماهنگی کامل حراست برای سرکوب دانشجويان از دانشگاه های ديگر به اين واحد دانشگاه آزاد انتقال داده شده بودند. همزمان نيروهای حراست به شدت ورود و خروج دانشجويان را مد نظر داشتند و اقدام به کنترل کارت دانشجويی می نمودند و از ورود برخی از دانشجويان نيز ممانعت به عمل آوردند ولی در مقابل نيروی های بسيج آزادانه رفت و آمد می نمودند به نحويکه اين اقدام اعتراض دانشجويان را برانگيخت.

با پايان يافتن کلاس هاس نوبت صبح و در حدود ساعت ۱۲ در حالی که دانشجويان سکوت کرده بودند، نيروهای بسيج منتقل شده از ديگر دانشگاه ها و نهادها اقدام به سر دادن شعار "مرگ بر منافق" و تنش آفرينی کردند.

در مقابل دانشجويان دانشگاه آزاد تهران مرکز با شعارهايی همچون «دانشجوی، سهميه همينه همينه»، «بسيجی حيا کن، دانشگاه رو رها کن»، «بسيجی برو بيرون»، «بسيجی واقعی همت بود و باکری» سر دادند.

دانشجويان تجمع را با سر دادن شعار های «موسوی زنده باد، کروبی پاينده باد»، «روحانی واقعی منتظری،صانعی»، «مرگ بر ديکتاتور»، « دولت کودتا استعفا استعفا »، «احمدی عمر وعاص، شصت و سه درصد اينجاس» و خواندن سرودهای «يار دبستانی» و «محمود قاتل» ادامه دادند. به گزارش خبرنامه اميرکبير در ادامه بسيجيان نيز پرچم ايران را به احتزاز در می آورند که با شعار «موسوی موسوی، پرچم ايران مرا پس بگير » از سوی دانشجويان مواجه شدند.

اين تجمع که گسترده ترين اعتراض دانشجويان از ابتدای سال تحصيلی تا کنون بوده است علی رغم جو امنيتی و رعب و وحشتی که نيرو های امنيتی خارج دانشگاهی و عوامل حراست و انتظامات ايجاد کرده بودند با استقبال پر شور دانشجويان مواجه شد.

گفتنی است بسيج دانشگاه آزاد که پيش از اين و در ايام تبليغات انتخابات سابقه ضرب و شتم و مجروح نمودن دانشجويان را داشته است به نحوی که در آن موقع چهار تن از ايشان در بيمارستان بستری شدند پيش از اين به تهديد دانشجويان پرداخته بود و برای مقابله با اين حرکت خودجوش دانشجويان با دستاويز قرار دادن ارزش های دينی و مذهبی و به بهانه شهادت امام ششم شيعيان اقدام به بر پايی مراسم همزمانی در در نمازخانه دانشکده فنی نموده بود.

امروز نيز نيروهای بسيج با استفاده از گاز اشک آور و گاز فلفل اقدام به پراکنده نمودن وضرب وشتم دانشجويان و ربايش چند نفراز دانشجويان کردند. نيروهای بسيج و لباس شخصی دانشجويان را کلاس های طبقه اول واحد تهران مرکز دانشگاه آزاد منتقل نموده و آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند. نيروهای شبه نظامی به ادواتی همچون باطوم و اسپری فلفل و شوکر الکتريکی مجهز بودند.

در پی متشنج شدن فضا و محاصره دانشکده توسط نيروهای امنيتی کلاس های نوبت عصر تعطيل شده است. به گزارش خبرنامه اميرکبير خيابانهای اطراف دانشگاه مملو از نيروهای گارد ويزه است که از ساعت يک بعد از ظهر استقرار يافته اند.

هفته پيش نيز در حدود بيست نفر از دانشجويان اين دانشگاه به دفتر حراست و دفتر رئيس دانشگاه احضار شدند.

لازم به ذکر است احضار دانشجويان واحد های مختلف دانشگاه آزاد به نهاد های امنيتی داخل و خارج دانشگاهی که از ابتدای سال تحصيلی و همزمان با احضار دانشجويان دانشگاه های ديگر آغاز شده است اخيرا شدت بيشتری گرفته است و همچنان ادامه دارد. همزمان وجود شايعه تعطيل شدن واحد تهران مرکز به مدت دوهفته به دليل اعتراضات دانشجويی که پيش از اين تکذيب شده بود نيز قوت بيشتری گرفته است.

وعدهء ما 13 آبان
گسسته باد بند بند پیکرهء نظام جهل و جنون و جنایت