jahedزندگی و مرگ شهلا جاهد
سحرگاه روز چهارشنبه ۱ دسامبر ۲۰۱۰ در زندان اوین شهلا جاهد اعدام شد.
در پای چوبه دار ٬ او با صدای بلند گریه میکرد.
شهلا همانگونه که خود گفت٬ قربانی بود. قربانی یک بند و بست کثیف پشت پرده٬ برای عدم پیگیری یک پرونده قتل و برای خاک پاشیدن به چشم همه در...