در سکوت شک برانگیز مدعیان آزادی خواهی و انسانیت، فرزندان کردستان یکی پس از دیگری بر دار بربریت و جهالت آویخته می شوند و دلالان حقوق بشر و آزادی باز هم سکوت اختیار می کنند. جای بسی تامل و تعمق است که رسانه های فارسی زبان مدعی حقوق بشر و حتی برخی از احزاب کوردی و رسانه هایشان چون خود حکومت اسلامی در برابر این جنایات سکوتی خصمانه اختیار کرده اند که نشان از هم موضعی آنان با حکومت در قبال ملت کورد دارد. لذا این سکوت معنادار جامعه ی کردستان، ایران و بین المللی را شدیدا محکوم می نماییم و متذکر می شویم که اعدام ها تنها در چارچوب مرزهای جغرافیای کردستان و به جریان سیاسی خاصی محدود نخواهد شد. بی گمان این زنگ خطری است برای تمامی مخالفین دولت در سراسر ایران و اگر چنین پیش رود یقینا این جنایات دامن گیر همه خواهد شد. بدون شک سکوت امروز ایران و جهان در قبال ژینوساید آشکار ملت کورد، آتش اختلاف را به نفع این حکومت انسان کش شعله ورتر خواهد ساخت و چه بسا میل به جدایی که سال ها بهانه ی حاکمیت و حتی ملت غالب بوده برای نقض خونین حقوق ملت کورد و ممانعت از پیشرفت کورد و توسعه ی کردستان، فزونی یابد و منجر به عواقب نامشخصی شود. بار دیگر از ملل ایران و احزاب کوردی و ایرانی و مجامع حقوق بشری ملی و بین المللی درخواست می نماییم این سکوت شوم را شکسته و در مقابل اعدام، این زشت ترین پدیده ی تاریخ بشری موضع مناسب اتخاذ نمایند و به جای اینکه انسان و ارزش های انسانی وی را از روزنه ی تنگ افکار شوینیستی بنگرند، بر اندیشه ی اومانیستی استوار سازند.

اتحادیه خانواده فعالین دربند کورد
انجمن زنان آذرمهر کردستان
سازمان ضد ژینوساید چاک
کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی کورد