بنابه گزارشات رسیده از بیمارستان هزار تختخوابی شب گذشته نیروهای گارد ویژه به اورژانس این بیمارستان یورش بردند وقصد دستگیری زخمی شدگان درگیریهای روز گذشته را داشتند.
حوالی ساعت 01:30 انبوهی از نیروهای گارد ویژه همراه با مامورین وزارت اطلاعات به بخش اورژانس بیمارستان 1000 تختخوابی تهران (خمینی) یورش بردند. آنها با پزشکان و پرستاران معالج زخمی شدگان درگیریهای روز گذشته وحشیانه برخورد کردند . نیروهای وزارت اطلاعات که همراه با گارد ویژه به این بیمارستان یورش برده بودند خواستار دستگیری زخمی شدگان و همراهان آنها بودند که با مقاومت و ایستادگی پزشکان و پرستاران معالج مواجه شدند. نیروهای امنیتی وقتی که با ایستادگی پرسنل بخش اورژانس این بیمارستان مواجه شدند تهدید به بازداشت آنها نمودند. برخورد وحشیانه و غیر انسانی مامورین وزارت اطلاعات و گارد ویژه با پرسنل معالج بخش اورژانس این بیمارستان برای مدت طولانی ادامه داشت و کادر درمانی در این مدت قادر به ادامه معالجه زخمی شدگان نبودند. وضعیت بعضی از زخمی شدگان وخیم بود و همچنین بر تعداد انتقال افراد زخمی شده افزوده می شد.
بنابه گفتۀ زخمی شدگان و همراهان آنها این درگیری تا ساعت 03:30 ادامه داشت . وبا مقاومت پرسنل شریف این بخش و همراهان زخمی شدگان مامورین وزارت اطلاعات و گارد ویژه از آنجا پس رانده شدند .
اکثر زخمی شدگان بخاطر ترس از دستگیری بصورت سطحی مورد درمان قرار می گیرند و علیرغم شرایط و خیم بعضی از آنها که دچار زخمهای عمیق و خطرناک هستند در سطح پانسمون خود اکتفا می کنند و با آن شرایط به منازل خود بازمی گردند.
عملکرد مامورین وزارت اطلاعات یادآور اعمال آنها در دهۀ 60 می باشد که زخمی شدگان آن زمان را از تخت بیمارستان دستگیر می کردند و به زندان منتقل می شدند.
در درگیریهای دیروز حتی بیمارستانها و پرسنل آنها که به صرف انجام وظیفه انسانی و شغلی خود عمل می کردند در امان نبودند و مورد یورش و اهانت و تهدید به دستگیری می شدند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، یورش به بیمارستانها و تهدید کادر درمانی آن به دستگیری به صرف انجام دادن وظیفه شغلی خود و اقدام به دستگیری زخمی شدگان که در شرایط بسیار حاد هستند را محکوم می کند و از مراجع بین المللی برای پایان دادن به اینگونه جنایتها خواستار اقدامات عملی است.
فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران
24 خرداد 1388 برابر با 14 ژون 2009