درخواست از دبيرکل سازمان ملل متحد براي اقدام درجهت تامين آزادي دريافت اطلاعات از طريق اينترنت در ايران

 جناب آقاي کوفي عنان دبير کل محترم سازمان ملل متحد:

ماده  19  اعلاميه جهاني حقوق بشراعلام مي دارد: "هر فردي حق آزادي عقيده و بيان دارد و اين حق مستلزم آن است که کسي از داشتن عقايد خود بيم و نگراني نداشته باشد و در کسب و دريافت و انتشار اطلاعات و افکار به تمام وسايل ممکن بيان و بدون ملاحظات مرزي آزاد باشد."

 دولت ايران که یکي از امضاکنندگان اعلاميه جهاني حقوق بشر مي باشد، اخيرا اقدام به فيلترگذاري روي سايت هاي اينترنتي نموده و رسما فيلترگذاري اينترنت و سانسور اطلاعات الکترونيکي را به عنوان يک سياست عملي اعلان کرده و به اجرا گذاشته است، و به اين ترتيب حق مردم ايران را در زمينه آزادي انتشار و دريافت اطلاعات نقض نموده است.

ما امضا کنندگان اين درخواست نامه از شما مي خواهيم که اقدام رسمي دولت ايران را در جهت فيتلر گذاري روي سايت هاي اينترنتي محکوم نموده و براي تامين آزادي تبادل اطلاعات از طريق اينترنت در ايران تلاش کنيد.

با احترام،

نام ویکتوریا  آزاد شهر و کشور محل اقامت 

یوته بوری

 سوئد