http://www.radiofarda.com/content/f10_argentina_praises_iran_help_offer_in_bombing_probe/24268705.html  
 در لانه مورچگان آبی ریخته شده است که  لانه را با خود خواهد برد
  به نظر نمیرسد که تضاد بر سرکسب قدرت آشتی پذیرباشد. .
فراموش نکرده ایم نقش کلیدی رفسنجانی را در قتلهای رنجیره ای و میکونوس. همین رفسنجانی در سال 1994  باعث ترور85 نفر درمرکزیهودیان دربوینس آیرس در آرژانتین شد.

 بیاد بیاورید فیلم (پدرخوانده) را که چگونه خانوادهای مختلف مافیا برای کسب کامل قدرت اقتصادی بجان هم افتادند .به تعبیر من خاتمی ، رفسنجانی، احمدی نژاد جک تاریخ ،  بدترين و بي‌فايده‌ترين افراد در عرصه سياست ایرانند ، مجموعه عملکرد آنها تنها تلاش  براي حفظ سمت و موقعيت خود و باند مافیائی شان بوده وهست. منافع و هویت ملی ایرانیان هرگز دغدغه اینان نبوده اگر بود چنین عمل نمیکردند. در دوران ریاست جمهوری رفسنجانی ما شاهد بودیم که ایرانیان همواره تحقیر شدند و این دقیقا بدلیل آن بود که آقایان به مردم و کشور توجهی نداشتند ، تنها جیب مبارک معنی داشت و بس. در دوران ریاست آقایان ما شاهد درایت ، توانمندی و عقلانیت سیاسی از طرف آنان نبودیم. در دوران ریاست جمهوری رفسنجانی، آسیب های جدی به بدنه فرهنگی جامعه وارد شد و بیشتر آنچه که ما امروز به نام گروه های فشار و غیره می شناسیم، میراث منحوس دوران ایشان است که هنوز مردم ما طعم آن را درکام دارند.  دولت احمدی نژاد میوه به بارآمده ی نا کارآمدی  آقایان رفسنجانی و خاتمی  است.

. همین آقای خاتمی بود که در برابر « حکم حکومتی »  به رفوگری در گلیم حاکمیت و اراده آقا خامنه ای پرداخت.  خاتمی در دوران ریاست جمهوری خود اعتبار برای نظامی میخرید که سراسر فاسد و ناقص حقوق بشر بود. فقر و ذلت را به سرنوشت ایرانیان  حاکم ساختند و شرف و ناموس ایرانیان را به زرو زور فروختند. در هیچ زمانی ایرانیان تا بدین حد در سطح جهانی تحقیر نشده بودند ، این را بلند میگویم تا کمی بغیرت ملی مان بربخورد. در حالیکه قوه قضائیه نشریات را تعطیل میکرد و روزنامه نگاران را به زندان گسیل میکرد ، دانشجویان و زنان را سرکوب و زندان و شکنجه میکردند ، ترور سیاسی و هزاران فاجعه دیگر ببار می آوردند آقای  خاتمی به خارج میرفت و از گفتگوی تمدنها برای انسانهای متمدنی که قرنها قانون به آنان حکم فرما بوده سخن میگفت و آنان نیز با نهایت تواضع گوش میدانند که شاید تکرار این حرفها خود موجب تحول بسمت دموکراتیزاسیون شود

ویکتوریا آزاد