طرح زیر را به آنان که در صدد تدوین راهکار های عملیاتی برای سازماندهی جنبش رفراندوم هستند پیشنهاد میکنم. اين طرح بر اساس تجربه سازماندهی حرکات  گسترده اعتراضی مردم سوئد در سال 2001 در اعتراض به اتحادیه اروپا و سیاستهای کشور سوئد تهیه شده. متن زیر بر اساس این تجربه موفق و سابقه کار سازمانگرانه در تشکلهای سوئدی نگاشته گرديده است.

در سال 2001 تعداد 80 سازمان ، حزب ، انجمن ، سندیکا به گرد هم آمدند که من نیز در این تجمع نمایندگی 2 جریان سیاسی را دارا بودم . سازماندهی این فوروم بزرگ حدودا یکسال طول کشید وتلاسی طاقت فرسا و صبورانه صورت گرفت تا تمامی این گروها و جریانات مختلف به پلاتفرمی مشترک دست پیدا کردند و گروه های کار متعددی را سازماندهی نمودند.

پرنسیبهای گروه به قرار ذیل بود ؛

 تمامی گرو ههای شرکت کننده در این فوروم قبل از هر چیز میبایست وجود یکدیگر را به رسمیت بشناسند.
ارائه تعریفی مشخص و شفاف از هدفهای آنی و آتی فوروم.
تعیین محورهای کار و حدود همکاریهای نیرو های شرکت کننده .
قرار دادن پیش شرط اینکه تمامی نیرو های حاضر در فوروم در چهارچوب تعیین شده برا ی همکاری میتوانند شعار ها و باندرولهای خود را استفاده کنند.

سپس پلاتفرمی تدوین شد که در آن 4 محور اصلی مورد اعتراض فوروم درج شد که البته بعد از بحثهای فراوان .  ( در شرایط حاضر پلاتفرم ما میتواند همین فراخوان برای همه پرسی باشد که البته در آن فوروم بزرگ چنانچه تشکیل شود میشود اصلاحاتی را در آن بعمل آورد.)

بعد از توافق بر سر پلاتفرم ، نوبت سازماندهی نیرو های شرکت کننده در فوروم فرا رسید که این قسمت  نیز بحثهای زیادی را به خود اختصاص داد.  نتیجه به قرار زیر شد.

تشکیل گرو ه های داوطلبانه کار

گروه کار رسانه
گروه کار تبلیغات
گروه کار مالی
گروه کار ارتباطات ( داخلی و بین المللی )
سخنگویان و هماهنگ کنندگان

این فوروم کانون هماهنگی  دو نوع گروه کار بود.  گروه های کار تخصصی اينترنتی و گروه های کار محلی که در يک شبکه وسيع بصورت هماهنگ فعاليت می کردند

در ابتدا پس از آنکه فرا خوان برای گردهمائی از طرف برخی فعالین داده شد ، بسیاری از گروهها شرکت کردند و هیچ گونه محدودیت سیاسی و یا هویتی برا ی هیچ جریانی  تایین نشد. در این فوروم طيف وسيع و بعضا ناهمگونی از نیروه های تند رو طرفدار مبارز قهر آمیز تا رفرمیستهای طرفدار دیالوگ سازنده ،از نیروهای بینا بینی و چپهای میانه وسوسیال دموکراتهاو لیبرالهای منتقد تا طرفداران محیط زیست و آکادمیسین های دانشگاهی را میتوانستید پیدا کنید.  برای همه هدف مشترک بالاترین ارزش بود . همه با هم بودند و بر علیه یک نقطه مشخص. توازن نیروو اند یشه ، میزان رادیکال بودن و یا نوع متد و روش پیشبرد هدف را تایین میکرد. همه آماده پاسخگوئی و پرداخت قیمت برای اتخاذ روشهای خود بودند.

تمامی تشکلهای حاضر در این فوروم موظف به پرداخت حق عضویت جهت تامین هزینه های فوروم بودند.
این فوروم در پروسه کار خود تبدیل به یک شبکه سراسری قدرتمند شد .

فاکتورهای اخلاقی و فرهنگی حاکم بر روحیه گروهها

روحیه همکاری و اتحاد عمل بسیار پررنگ بود . نشانه گرفتن هدف مهمتر از قدرتمداری و منییتها بود.  تواضع برخورد باعث پیشرفت کار میشد.
مرتبا تاکید میشد که باید امکانات را دید و نه موانع.  موانع را باید شناخت اما نباید اجازه داد تا موانع مارا دچار بی عملی کند.
اصل بر توافق بود اما چنانچه توافق دشوار میشد ، آنگاه رای گیری بهترین راه گذار برای تصمیم گیری بود. اقلیت به نگاه و تصمیم اکثریت احترام میگذاشت و اکثریت به اقلیت اجازه بروز میداد.

با سپاس ویکتوریا آزاد
2005.02.11