گزارشی از شورای اتحاديه اروپا
خشونت بر عليه زنان در اروپا رو به افزایش است

بر اساس‌ گزارشی که‌ در ماه‌ دسامبر سال‌ ۲۰۰۲ ارائه‌ شده‌، خشونت‌ مردان‌ بر عليه‌ زنان‌ علی‌الخصوص‌ در مناسبات‌ نزديک‌ خانوادگی‌ معضلی‌ جدی‌ و روبه‌ افزايش‌ است‌ . با اين‌ حال‌ به‌ اين‌ مشکل‌ توجه‌ چندانی‌ نمی‌شود.
شورای‌ اتحاديه‌ اروپا تمامی‌ کشورهای‌ اروپايی‌ را جهت‌ مبارزه‌ جدی‌ بر عليه‌ خشونت‌ خانگی‌ و اجتماعی‌ بر عليه‌ زنان‌ فرا می‌خواند. پيرو گزارشی‌ که‌ توسط خانم‌ اولگا کلتسوا Olga Keltsova به‌ شورای‌ اتحاديه‌ اروپا ارائه‌ شده‌ بين‌ تا ۲۰ تا ۵۰ درصد زنان‌ اروپايی‌ حداقل‌ يک‌بار در معرض‌ خشونت‌ خانگی‌ قرار گرفته‌اند.
تهاجم‌ و خشونت‌ بر عليه‌ زنان‌ پديده‌ای‌ است‌ که‌ در تمامی‌ کشورهای‌ جهان‌ و طبقات‌ اجتماعی‌ ديده‌ می‌شود. بر طبق‌ اين‌ گزارش‌، زنان‌ بدون‌ در نظر گرفتن‌ سطح‌ سواد و تحصيلات‌ و يا حتی‌ وضعيت‌ طبقاتی‌ خود کم‌ و بيش‌ در معرض‌ خشونت‌ مردان‌ قرار می‌گيرند. بنابراين‌ نه‌ عامل‌ فقر اقتصادی‌ و نه‌ ميزان‌ تحصيلات‌ زنان‌ هيچ‌يک‌ نقشی‌ در بازدارندگی‌ خشونت‌ عليه‌ زنان‌ ايفا نکرده‌ است‌ و حتی‌ بر عکس‌ بر طبق‌ اين‌ گزارش‌ آمار نشان‌ می‌دهد که‌ با بالارفتن‌ سطح‌ تحصيلی‌ زنان‌ و درآمد آنان‌ ميزان‌ خشونت‌ برعليه‌ آنان‌ نيز افزايش‌ يافته‌ است‌.
در کشور فرانسه‌ سال‌ ۲۰۰۱ حدود يک‌ و نيم‌ ميليون‌ زن‌ مورد ضرب‌ و شتم‌ فيزيکی‌ و فشارهای‌ روانی‌ از طرف‌ همسر و يا هم‌زی‌ خود قرار گرفته‌اند. به‌ لحاظ آماری‌ اين‌ تعداد حدودا ۴درصد از زنان اين کشور را تشکيل‌ می‌دهد.
در کشور نروژ اين‌ آمار به‌ نيم‌ درصد می‌رسد و علت‌ پايين‌ بودن‌ ميزان‌ خشونت‌ مردان‌ بر عليه زنان در کشورهای‌ اسکانديناوی‌ اساسا بستگی‌ به‌ اين‌ دارد که‌ در اين کشورها ميزان‌ اطلاع‌رسانی‌ و قوانين صريح در حمايت‌ از زنان در سطحی‌ است‌ که‌ مردان را بسيار محتاط و محدود می‌کند تا آن‌ درجه‌ که‌ ميزان‌ خشونت‌ بر عليه‌ زنان‌ در مقايسه‌ با ساير کشورها در پايين‌تر سطح‌ خود می‌باشند.
طبق‌ گزارشات‌ رسيده‌ از کشور روسيه‌ سالانه‌ ۱۳۰۰۰ زن‌ بقتل می‌رسند و اين‌ در حالی‌ است‌ که‌ در مدت‌ جنگ‌ طولانی‌ ۱۰ ساله‌ بين‌ روسيه‌ و افغانستان‌ فقط ۱۴۰۰۰ مرد کشته شد. خانم‌ اولگا کلتسوا در گزارش خود تاکيد می‌کند که‌ خشونت‌ و تعرض‌ عليه‌ زنان‌ آنچنان‌ گسترده است‌ که‌ لزوم‌ بازبينی‌ جديد و توجه فعال‌تر مسئولين‌ امری‌ جدی‌ و ضروری‌ است‌. ايشان‌ شورای‌ اتحاديه اروپا و نمايندگان‌ پارلمانی‌ تمامی کشورهای‌ عضو را تشويق‌ به‌ اعتراف به‌ اين‌ مشکل‌ جدی‌ می‌کند و در عين حال‌ خواهان‌ چاره‌جويی‌های‌ فوری برای‌ مقابله‌ با اين‌ پديده غيرانسانی‌ بر عليه‌ زنان‌ می‌باشد.
از جمله‌ پيشنهادات‌ مشخص‌ ايشان‌ به‌ شورای‌ مزبور، عبارتنداز:
ـ سنگين‌کردن‌ قوانين‌ مجازات‌ برای مردان‌ مرتکب‌ جرم‌، برای‌ مثال خشونت‌ و ضرب‌ و شتم‌ در يک‌ رابطه زناشويی‌ در بسياری‌ از کشورها جرم‌ محسوب‌ نمی‌شود که‌ دقيقا اين يکی‌ از آن‌ قوانينی‌ است‌ که‌ بايد تغيير کند .
ـ اتخاذ اقدامات‌ عملی‌تر و بموقع برای‌ پيشگيری‌ از ارتکاب‌ جرم.
ـ حمايت‌ همه‌جانبه‌ دولت‌ و ارگان‌های‌ زيربط از زنان‌ قربانی‌شده‌ و مورد تهاجم واقع‌ شده‌.

اصل گزارش را می‌توانید در سايت اينترنتی زير بخوانيد:
http://www.roks.se/english/olga_report_sv_0210.html

مترجم: ويکتوریا آزاد