haniyeh

ویکتوریا آزاد
۲ آبان ۱۴۰۲

عده ای نامه نوشتند که با حمله به ایران مخالفند اما نگفته اند پاسخ مهاجم چیست؟ آنها که متجاوز را ول کرده اند و به مفعول یا بهتر است بگوییم به مدافعین موطن خویش تذکر میدهند که به متجاوز حمله نکنید چون ما با حمله نظامی مخالفیم آیا با تهاجم متجاوز مشکلی ندارند؟ آیا مسئولیت عدم پاسخ متقابل امریکا و اسراییل به ماجراجوییهای رژیم اسلامی در منطقه را میپذیرند؟ آیا حمله حماس به اسراییل را مسئله ای خصوصی بین آن دو کشور تلقی میکنند و نقش جمهوری اسلامی را نمی بینند؟

جمهوری اسلامی در خاورمیانه آتش به پا کرده و بارها به این آتش افروزی اذعان کرده، همین چند لحظه پیش پایگاههای امریکا را در عراق زد. اگر فردا او را بکوبند و نابود کنند و در این جنگ خسارات انسانی هم به ما وارد شود مقصر کیست؟آنها یا جمهوری اسلامی؟

سیاست عرصه لاس زدن نیست. شما میگویید ما با حمله اسراییل و امریکابه ایران مخالفیم، گویی اینکه حمله را آنها شروع کردند و نه ایران. گرامی مخالف باش! ملتهای دیگر منافع خود را قربانی منافع شما نمیکنند . حاکمیتی که صلح منطقه را قربانی صدور انقلاب و تز یهودی ستیزی کرده بالاخره روزی پاسخی درخور خواهد گرفت. جنگ یک هزینه دوسویه است، همه هزینه میدهند. ما نمیتوانیم به ملتها و دولتهای دیگر یگوییم که از منافع ملی و امنیت خود دفاع نکنید چون ما ملت ایران انتخاب کرده ایم که یک حکومت سرتاپا کثافت را تحمل کنیم و خود را شایسته بهتر از اینها نمیدانیم!

حکومت ایران دارد فاجعه برپا میکند باید جلوی او را گرفت، مردمش نمیتوانند، باشد نتوانند، آنها که میتوانند جلویش را خواهند گرفت! شهر هرت نیست که یک چاقوکش قداره بند بیاید وسط میدان همه را تهدید کند بعد هم از همه بخواهیم که به خانه هایشان بروند و میدان را در اختیار چاقوکش بگذارند. بعید میدانم این مفاهیم را نفهمید، در اینجا منافع فردی شماست که دارد نقش بازی میکند نه منافع ملی و صلح جهانی. امروز برای برقراری صلح باید جنگید، تروریسم را باید خشکاند، این تنها راه گذار به سعادت جهانی است!

اگر پارسال ایران میلیونی بپا میخواست و جوانان خود را در خیابان تنها نمیگذاشتند قاعدتا امروز جهان به این مصیبت دچار نمیشد!

ویکتوریا آزاد