ویکتوریا آزاد
2012.04.10

به اعتقاد من که زیستن در فضای مسموم جنگ ایران و عراق را تجربه کرده ام ، جنگ پدیده ای است زشت و غیر انسانی و درهر صورت و به هر شکل و به هر دلیلی استفاده از ابزار جنگ را غیر متمدنانه و غیر لازم میدانم.
جنگ پدیده ای است که از بطن بدخوئی و سرشت نا تمام و ناکمال انسان سرچشمه میگیرد و زوائد تکامل نایافتگی آن بعدی از شخصیت بشر است که هنوز صیقل نیافته و تا رسیدن به مدارج والای انسانی قرون دیگر را نیز باید سپری کند.
برای جلوگیری از افزایش نظامیگری در منطقه و تکرار یک تراژدی دیگردر آنجا که به ایران مربوط میشود، باید مثل یک پرگار عمل کرد ، با یک پر، نظام ددمنش جمهوری اسلامی را افشا و رسوا ساخت و برای برکناری آن کوشید و مبارزه کرد و با پر دیگر به قدرتهای بین المللی نشان داد که ما در صحنه ایم و برای برکناری رژیم به شکل متمدنانه تلاش میکنیم لذا فضای جنگ را مناسب گذارعقلانی به دموکراسی نمیدانیم.
تا زمانی که نیروی اپوزیسیون ج.ا. ضعیف و نحیف عمل میکند بدیهی است که فضای خالی برای صاحبان قدرت باز و مناسب میماند و فرصتها نیزبدست آنها اداره میشود.
برای برهم زدن چنین موازنه ای زنان می بایست ابتکار عمل را بدست گیرند و گردان پیشبرنده سرنگونی نظام باشند. سرنگونی که از راه مبارزه مدنی ، شرکت گسترده بدنه جامعه و مقاومت مدنی فراهم میشود و نه از طرق نظامی و فعل و انفعالات بالاییها. بدیهی است که زنان بدلیل داشتن بیشترین منافع در رفتن چنین نظامی ، بیشترین و قوی ترین انگیزه های انسانی را دارا می باشند و صرف قدرتمداری برای رفع امیال خویش نیست که به آنها انگیزه میدهد بلکه قدرت برای تغییر وضعیت کل جامعه در صدر آن زنان و کودکان و جوانان است که آنها را آماده پذیرش هزینه میکند. سلاح ما روشنگری و تشکل یابی است.
 با احترام ویکتوریا آزاد
 فعال سیاسی  ـ سوئد  
www.victoriaazad.com