3gaam
 
۱. ا#عتصابات را به خیزشهای خیابانی گره بزنید. 
۲.تجمعات را میلیونی کنید و شعارهای از روی پشت بام و یا از پنجره خانه ها را تشویق کنید، شبنامه در خانه ها بیاندازید و از همه بخواهید راس یکساعت، هماهنگ فریادهای «جمهوری اسلامی نمیخوایم نمیخوایم» سر بدهند.
۳.کوکتل مولوتف تهیه کنید.
 
هموطن در هسته های ۵ نفره این چند گام مهم را سازماندهی کنید.
اکنون تمام دنیا به حمایت از شما پرداخته باید پیروز بشوید. 
این پیام را هر نفر که میخواند فقط به سه نفر انتقال دهد و از آنها بخواهد که آنها نیز پیام را دست به دست کنند. 
 
پیروزی حتمی است
خدمتگزار شما
ویکتوریا آزاد
 
 @iranyarannetwork1398