ویکتوریا آزاد

2007.01.25

تقدیم به دشت پاسارگاد ، سد سیوند که هفته دیگر آبگیری میشود و تقدیم به  بانو شکوه میرزادگی و همسرگرامیشان آقای اسماعیل نوری علا که با عشق و فغان بسیار امر خطیر مبارزه برای نجات آثار باستانی دشت پاسارگاد و جلوگیری از آبگیری سد سیوند را به نیکوئی راهبری فرمودند. بیشک این تلاش بی نظیر در تاریخ ایران ثبت خواهد شد.

آهای…. ای غاصب سد شکن

ز خشم خدايان بابل ترا باک نيست؟

به کوروش، به کاوه، به بابک قسم

به تنگ بلاغی، به دشت پاسارگاد قسم

 به کوه کلات و به خون سياوش قسم

چو بر سد سيوند خسران زنی

عذابی سخت بر جان خری

 تو را گر فزونی بگشته غرور

بدان که غرورت به زيرت کشد، ابلهی 

چنان خواری و پستی و ذلت کشی

که از سد سيوند ندامت کشی

تو را هشدار باد ای سفيه

که تاريخ ما را ميازار بيش از اين

به ايران، همان مهد عشق آفرين

چنان ظلم و جوری روا داشتيد

که بار گناهانتان پاک نتوان مگر

ببوسی مزار کوروش عدل آفرين

بگويی ز کرده پشيمان شدی

از آن جور و ظلمت هراسان شدی

به دروازه سد سيوند چون رو کنی

پشيمان ز کرده سجودی کنی

که تا آن غرورآفرين شاهراه

تو را در پناهش همی جا دهد

و از زجر جانکاه تو کاهد و

حماسی ترين دشت ايران ما

 زچنگال توباز گیرد به ایرانیان وا نهد  !