خيزش مردمی دي ماه 

وظایف اپوزیسونها برای براندازی
راههای مبارزه با ترفندهای رژیم برای مقابله با اعتراضات مدنی مردم