گفتگوی من با تلويزيون آزاد در مورد تشکیل اتحاد زنان ایران برای دموکراسی. این گفتگو در سال 1391 انجام شده است
بیانیه اعلام موجودیت این تشکل را می توانید از این لینک ها بخوانید

http://news.gooya.com/politics/archives/2012/03/138229.php 

برای دیدن این گفتگو روی عکس کلیک کنید

zanandemokrasi