دوشنبه 16 آوریل 2012 
مطالبه سهم ٥٠ در صدی زنان از قدرت سیاسی، از رؤیا تا واقعیت 
گوش کنید     
اعلام موجودیت سازمان سیاسی، اتحاد زنان ایران برای دموکراسینوشتۀ بیژن برهمندی 
خانم آزاد در باره خالی بودن جای زنان در درون سازمان های سیاسی، با اشاره به آنچه که خود «فضای مسموم» درون نیرو های سیاسی- چه چپ و چه راست- مینامد، اظهار امیدواری میکند که "اتحاد زنان ایران برای دموکراسی" بتواند با نقش آفرینی خود این فضای مسموم را متحول سازد 
آیا می توان اعلام موجودیت سازمانی بنام "اتحاد زنان ایران برای دموکراسی" را تولد اولین حزب سیاسی در میان ایرانیان قلمداد کرد که نه نوع و شکل حکومت برایش اهمیت دارد، نه خود را- بر خلاف احزاب دیگر- در طیف راست یا چپ تعریف می کند و نه در اعلام موجودیتش از اراده کسب قدرت سیاسی در ایران نامی برده شده است؟

این تشکل سیاسی ویژگی پر اهمیت دیگری هم دارد که نه فقط در ایران، چه بسا در کشور های دیگر جهان نیز همتائی نداشته باشد. تشکلی با ویژه گی های جنسیتی، که حتی واژه «زنان» را بر تارک سازمان نشانده و مهم ترین هدفش را تأمین حقوق زنان تا کسب سهم ٥٠ در صدی شان از قدرت سیاسی اعلام می کند.

شاید حتی عنوان یک حزب سیاسی جدید نیز در مورد این اتحاد زنان مناسب نباشد چرا که آنان خود را با «مضمونی فرا حزبی» پایه گذاری کرده اند.

در مجموع می توان اطمینان داشت که این تشکل نوظهور، درجامعه سنتی ایران که تجارب حزبی و تشکیلاتی ناچیزی در خود ذخیره دارد، یک پدیده بی همتا و اعجاب انگیز تلقی خواهد شد. گر چه نگاهی به میثاق ها و مرامنامه این تشکل نو پا و آشنائی با مطالبات آن، تردیدی باقی نمی گذارد که از درون نیازهای واقعی همین جامعه و با عزم پاسخگوئی به بخشی از ضرورت های اجتماعی آن پا به عرصه حیات گذارده است.

***

ویکتوریا آزاد، یکی از بنیان گزاران این تشکل در گفتگوئی با رادیو بین المللی فرانسه، به اهداف آن و نیز ارزش های مورد دفاع این تشکل اشاره میکند که شما را به شنیدن ان دعوت می کنیم.

خانم ویکتوریا آزاد معتقد است که زنان در ایران از این توانائی همواره بر خوردار بوده اند تا در حیات سیاسی کشور اثر گذاری کنند. ولی بعقیده او موانعی بر سر راه زنان وجود دارد که مانع عرض اندام آنها در عرصه سیاسی می شود و نمی گذارد تا در مشارکت سیاسی دخالت داشته باشند.

خانم آزاد در باره خالی بودن جای زنان در درون سازمان های سیاسی نیز اظهار نظر می کند و با اشاره به آنچه که خود «فضای مسموم» درون نیرو های سیاسی- چه چپ و چه راست- مینامد، اظهار امیدواری میکند که "اتحاد زنان ایران برای دموکراسی" بتواند با نقش آفرینی خود این فضای مسموم را متحول سازد.

ویکتوریا آزاد توضیح می دهد که موضع تشکل آنها، گذار کامل از جمهوری اسلامی، انحلال این رژیم  و رفتن به سمت استقرار یک حکومت دموکراتیک و سکولار در ایران است . او نتیجه می گیرد که آنها با نیرو هائی که خواهان حفظ جمهوری اسلامی هستند، قاعدتاً نمی توانند همکاری داشته باشند

بعقیده خانم آزاد، مردان هم در صفوف این تشکل جا خواهند داشت و «ما به آنها خوش آمد خواهیم گفت».

او اضافه می کند که البته مدیریت این جریان باید بدست زنان انجام گیرد و میزان حضور مردان در این تشکل «به تصور ما» شش به یک خواهد بود.