در این مصاحبه به موضوعات زیر اشاره شده است :
- موقعیت حکومت و کشمکش های داخلی و بین المللی ـ احتمال آغاز حمله از طرف ایران ـ دلیل مخالفت با رژیم ـ خطر جنگ و مواضع ما 
اپوزیسیون و فردگرائی و تعلیق سیاسی ـ سکولاریزم و جایگاه اسلام در حکومت ـ
حقوق مسلمین و مخالفین اسلام در یک حکومت دموکراتیک ـ
شورای ملی و شاهزاده رضا پهلوی و استراتژی مقابل رژیم در جهت وحدت ملی ـ 
- سازش و دیپلماسی و فرهنگ اپوزیسیون ـ راه گذار به دموکراسی