صاحبه ای با آسوی روژهلات در باره لایحه جدید خانواده و عواقب آن داشتم که این دوستان آنرا بزبان کردی برگردانده و منتشر نموده اند. با سپاس فراوان از ابن دوستان. اصل این روزنامه که بشکل پی دی اف است را اینجا میتوانید مطالعه نمائید و تصویراین مصاحبه را میتوانید از اینجا بخوانید.