گفتگوی ایرانگلوبال با من در باره روز كوروش،تحولات منطقه و نيروهای متشكله مخالف جمهوری إسلامي و نگاهی دو باره به همه پرسی اقليم كردستان عراق