این مصاحبه با تلویزیون میهن حول موضوع آسیب شناسی تشکیل شورای ملی و ایرادات وارده به کمیته موقت فراخوان شورای ملی و نگاهی نیز به مقاله ویکتوریا آزاد در مورد احمدی نژاد و« تیم » او سناریوی جدی در تحولات آتی ـ صورت گرفته است. متاسفانه مصاحبه کننده آقای سعید بهبهانی،  قوانین و اصول خبرنگاری را رعایت نمیکند لذا این مصاحبه بر اساس روال عادی و طبیعی همیشگی پیش نرفته است.