برگزاری دومين روز همايش اتحاد جمهوري خواهان ايران از تشکل هاي سياسي ايران در سوئد


دومين روز همايش اتحاد جمهوري خواهان ايران از تشکل هاي سياسي ايران که در خارج از کشور فعاليت دارند امروز در گوتنبرگ سوئد برگزار مي شود. در ميان موضوع هايي که در روز اول همايش و در حاشيه به آن پرداخته شد، شيوه برخورد اين تشکل به فراخوان اخير شماري از فعالان سياسي در ايران و خارج از ايران به برگزاري همه پرسي درباره قانون اساسي بود. ويکتوريا آزاد از شوراي رهبري و عضو کميسيون بين الملل و کميسيون زنان اتحاد جمهوري خواهان در اين باره به رادیو فردا مي گويد: طرح رفراندوم، تاثير بزرگی در نگرش ها و اظهار نظرهاي اعضاي اين کميته گذاشته وحاميان اين حرکت در صفوف اتحاد جمهوري خواهان کم نيستند. وی می گوید با توجه به تنوع و گرايش هاي مختلف، تنها راه اين است که حول محور دموکراسي خواهي براي ايران، دوستي با جهان، صفوف خودمان را مستحکم کنيم. 
 

الهه روانشاد (راديو فردا): در اين همايش دو روزه سياست داخلي، نوع نگاه به آرايش نيروهاي سياسي داخل کشو، وضعيت اوپوزيسيون و تحليل مشخص از حاکميت جمهوري اسلامي در بخش اول و مباحثي در باب سياست خارجي اتحاد جمهوري خواهان، نوع نگاه به سياست هاي خارجي جمهوري اسلامي در خصوص انرژي و فن آوري هسته ای و همچنين نگاهي به منطقه و جهان در بخش دوم منظور شده است. ميهمانان بسياري از کشورهاي فرانسه، نروژ و دانمارک به جمع ديگرحضار از سوئد پيوستند. آقايان خان بابا تهراني و مهدي فتي پور از آلمان، فرخ نگهدار از انگلستان، ويکتوريا آزاد، سياوش دهقان، فرهنگ تاولي، امير ممبيني و ضيا عابدي از سوئد سخنرانان اين همايش هستند. احزاب پارلمان چپ و ليبرال سوئد نيز پيام هايي حاکي از حمايت خود از مبارزات مردم ايران براي دستيابي به دموکارسي فرستاده بودند. نمايندگان پارلمان سوئد از احزاب سوسيال دموکرات و مردم نيز امروز راسا براي ارائه پيام هاي احزاب خود در اين نشست شرکت خواهند کرد. در گفتگوها فراخوان رفراندوم نيز مد نظر قرار مي گرفت. ويکتوريا آزاد از شوراي رهبري و عضو کميسيون بين الملل و کميسيون زنان اتحاد جمهوري خواهان در اين باره مي گويد: 
ويکتوريا آزاد: مساله طرح رفراندوم، کمپيني که از داخل ايران شروع شده تاثيرهاي بسزايي در نگرش ها و اظهار نظرهاي دوستان ما گذاشته و مي توانم به جرات بگويم که حاميان اين حرکت در صفوف اتحاد جمهوري خواهان کم نيستند. به نظر من اقدامي که دوستان عزيز ما به همت اعضاي اين کميته آقاي علي افشاري، رضا دلبري، محمد محسن سازگارا، اکبر عطري، خانم مهرانگيز کار، آقاي محمد ملکي، عبدالله مومني انجام دادند، اقدام شجاعانه اي است که من اين را در راستاي خواستگاهي که اتحاد جمهوري خواهان ايران هم اعلام کرده بود در سند پيشنهادي و تزهاي پيشنهادي خودش مي دانم و مغايرتي در فرماني که در اين فراخوان آمده با آن خواستگاه ها نمي بينم. 
ا . ر : اودر مورد ائتلاف اتحاد جمهوري خواهان با نيروهاي سياسي ديگر مي گويد: 
ويکتوريا آزاد: تاکيد روي اين که ما حتما يک نظام مبتني بر جمهوري پارلماني مي خواهيم به درستي بايد مطرح شود و ما حتما روي اين کار کنيم در اتحاد جمهوري خواهان، ولي از آن سو هم نبايد غافل شويم که در ايران نيروهاي مختلفي وجود دارند. کمپ ها و طرفداران سوسياليسم وجود دارند، اقوام وجود دارند و خواست آنها مبني بر شايد جمهوري ها يا ايالت هاي فدرال در ايران هست. ما نيروهاي مشروطه خواه را داريم که خواهان سيستم مشروطه هستند. نيروهاي ملي مذهبي را داريم، نوانديشان ديني را داريم که معتقد به يک سيستم شايد مردم سالاري ديني باشند. با توجه به اين تنوع و گرايش هاي مختلفي که وجود دارد، تنها راه اين است که ما حول يک محور دموکراسي خواهي براي ايران، دوستي با تمام ملت ها و دولت هاي جهان، صفوف خودمان را مستحکم تر کنيم و بتوانيم سياستي را برگزينيم که پاسخگوي اين مرحله از جنبش باشد.