به مناسبت روز جهانی زن -هشتم مارس 2006- مصاحبه ای با بخش فارسی رادیو روژهه لات در باره خشونت علیه زنان داشتم که میتوانید از  اینجا   بشنوید