چهار شنبه 10 اکتبر در مصاحبه ای با آقای مهری ، در زمینه های مسائل اخیر دانشجوئی، بازتاب حضور احمدی نژاد در دانشگاه کلمبیا و مسائل زنان گفتگو نمودیم که هم اینک در آرشیو روز 10 اکتبر برنامه بسوی ایران این رادیو موجود است. برای شنیدن بخش مربوط به مصاحبه من اینحا کلیک نمائید .