جلسه پرسش و پاسخ با آقای رضا پهلوی عزیز که توسط جوانان در ایران سازماندهی شده را لطفا از اینجا گوش کنید . شنیدن این مصاحبه و گفتگوهای متمدنانه ، بسیاری از نکات را روشن می کند.