با شعار مرگ بر ديکتاتوری در مراسم چهارشنبه سوری حاضرشویم
جمعى از دانشجويان دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات تهران با انتشار اطلاعيه ای از همه هموطنان خواستند در شب چهارشنبه سورى بعنوان فرصتى بى همتا خيابانهاى تهران و سراسر ايران را به صحنه اعتراضات گسترده علیه دیکتاتوری حاکم بر کشور تبديل كنند.
در این اطلاعيه آمده است: اکنون هنگام سکوت نيست زيرا سکوت در برابر اين دژخيمان تنها بهانه دادن به زنگى مست است تا جوانان بيشترى را در بيدادگاههايش به قتل برسانند. خون ندا آقاسلطان، سهراب اعرابى، کيانوش آسا، فصيح ياسمنى، احسان فتاحيان، مصطفى غنيان، اشکان سهرابى، امير جواديفر، ايمان نمازى و ترانه موسوى وثيقه تسليم طلبى و ذلت در برابر ديکتاتور نيست؛ جوانان آزادی خواه اين سرزمين جان عزيزشان را ندادند و مادران و پدرانشان را داغدار بر جا نگذاشتند تا ما سکوت کنيم و راستى چه جاى سکوت است هنگامى که پرده دار به تيغ مىسپارد همه را؟ اين انديشه خطاست که گويا دستگاه بى رحم و ستمگر ديکتاتورى را نمى توان درهم شکست. مى توان با در پيش گرفتن نبردهاى پراکنده در هر کوى و برزن، دستگاه سرکوب رژيم را ناتوان و خسته کرد و در نهايت از پا انداخت. اگر قدرت آنها در آتش سلاحشان است، قدرت ما در بى شمارى ما است. انتقال مبارزه به محلات و در پيش گرفتن روش جنگ و گريز، کودتاچيان را ناگزير خواهد کرد به ايجاد پايگاههاى ثابت و سيار در بسيارى از مناطق و محلات دست بزنند، اما روشن است که با توجه به دامنه جنبش اعتراضى هرگز نخواهند توانست در رويارويى با جوانان ابتکار عمل را در دست بگيرند. چهارشنبه سورى که جشن ملى و تاريخى ماست؛ مى تواند فرصتى باشد تا بار ديگر به ديکتاتور کينه توز و خونخوار که با مردم ايران بدتر از بيگانگان رفتار مى کند، نشان داده شود که در برابر عظمت مردم ايران تنها يک لاشه متعفن متحرک مى باشد که تاريخ دفنش به تاخير افتاده است. چهارشنبه سورى مى تواند رفراندوم خودجوش توده اى شود تا غريو شعار مرگ بر ديکتاتور و مرگ بر خامنه اى از وراى خيابانها در پهندشت سرزمين به يغما رفته مان را جارى کند